ใหม่จากไดกิ้น ตู้เก็บของเหล็ก ทากุ / ทามะ / โทยามะ